Kids

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. 

 

Oudergeleding:

Cora Junte

Maarten Pols

Jane Middel


Teamgeleding:

Elselien Maphar

Karin Boning

Mariëtte Smit


Samen denken zij mee, adviseren en stemmen zij in over beleidsmatige zaken.

Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. 

Welke onderwerpen voor advies en welke voor instemming in aanmerking komen is geregeld in het reglement. De actuele tekst van de 'Wet medezeggenschap op scholen' is te vinden op: https://infowms.nl/content/actuele-tekst-wms

 

De medezeggenschapsraad vergadert 9 maal per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

 

Er is altijd gelegenheid tot inspreken op de vergaderingen van de MR. (zie jaarkalender) Daarnaast kunt u ons altijd persoonlijk even aanspreken.

De MR beschikt over een e-mailadres: mr.horizon@scpo-lelystad.nl

 

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van alle Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden, zoals: reglement functioneringsgesprekken, reglement seksuele intimidatie, vakantieregeling, e.d.Een ouder en een personeelslid van elk medezeggenschapsraad heeft zitting in de GMR.