Kids

Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De oudergeleding bestaat uit de volgende personen: Willemke Hermans en Maarten Pols.
De teamgeleding kent de volgende personen:  Elselien Maphar, Trudy Geleijnse en Hans van Essen.
Samen denken zij mee, adviseren en stemmen zij in over beleidsmatige zaken.

Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. De medezeggenschapsraad vergadert 9 maal per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De MR wil graag nog meer gevoed gaan worden door de ouders van Horizon. Zij zal zich inspannen om van ouders nog meer terugkoppeling te gaan krijgen welke zaken vooral prioriteit verdienen wat de ouders betreft.

Er is altijd gelegenheid tot inspreken op de vergaderingen van de MR. (zie jaarkalender) Daarnaast kunt u ons altijd persoonlijk even aanspreken. De MR beschikt over een e-mailadres: mr@horizonlelystad.nl

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van alle Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden, zoals: reglement functioneringsgesprekken, reglement seksuele intimidatie, vakantieregeling, e.d.Een ouder en een personeelslid van elk medezeggenschapsraad heeft zitting in de GMR.